ទទួលបាន 2 ពិន្ទុរង្វាន់ក្នុងមួយប្រកួត

មិនតម្រូវដាក់ប្រាក់បន្ថែមនោះទេ

ចាប់ផ្តើមទស្សន៍ទាយឥឡូវនេះ

និងទទួលបានរង្វាន់នៅក្នុង 12STORE

ពិនិត្យ 12STORE